• info@datadepartment.io

  • +31 (0)85 303 34 24

Privacy policy

Data Department BV (hierna: Data Department) spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van Data Department is voor eigen rekening en risico. Data Department sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid een webpagina te kunnen raadplegen uit.
 
Data Department behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Data Department is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Data Department aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site van Data Department, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Data Department. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
Data Department aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan partners van Data Department, aangeboden – informatie op de website van Data Department. Data Department behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Data Department.
Hyperlink

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Data Department liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Data Department is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Data Department. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Data Department: info@datadepartment.io.

Toegang

Data Department behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Data Department de toegang tot de website monitoren.

Privacy
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Via de website datadepartment.io worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Data Department acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

– wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– wij jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

– wanneer wij jouw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
 
Bij het gebruik van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– bedrijfsgegevens;

– NAW-gegevens;

– telefoonnummer(s);

– e-mailadres(sen);

– geslacht;

– IBAN rekeningnummer en/of andere informatie ten behoeve van de financiële transactie;

– informatie die je zelf invult in een open veld, zoals bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier;

– inloggegevens;

– technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

– om jou de mogelijkheid te bieden adressenbestanden te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;

– om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;

– om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische communicatie per e-mail;

– om jouw gegevens te verwerken indien je deelneemt aan acties of enquetes, zodat we je kunnen bereiken voor terugkoppeling;

– om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen.

Verstrekking aan derden
 
Als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten en overige activiteiten geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen na het plaatsen van een bestelling. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 
Beveiliging en bewaring
 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens en de gegevens worden afgeschermd door veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is.
 
Websites van derden
 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Lees altijd voor gebruik de privacyverklaring van deze websites, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om die reden is het aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 
Contactgegevens
Data Department BV
Achillesstraat 67-2
1076 PW Amsterdam
info@datadepartment.io
+31 (0)85 303 3424
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-03-2021